Zdravie a život si musíme chrániť aj v domácom prostredí

Pri každom nákupe elektrického zariadenia si treba uvedomiť, že jeho výkon závisí od správneho fungovania a bezpečného prívodu elektrickej energie, ktorá je ich zdrojom pohonu. Pri nesprávnej manipulácii tak môže dôjsť k vážnemu úrazu alebo až k smrti, preto je ich bezpečnosť dôležitá a je nutné vykonávať aj ich revízie. Na revíziu akéhokoľvek elektrického zariadenia si môžu zákazníci zavolať odbornú firmu, ktorá vykonáva prehliadky v zmysle vyhlášky, ale aj poradenskú činnosť, projektovú dokumentáciu a odborné skúšky.

Elektrické zariadenie je potenciálne nebezpečné

Ku každému spotrebiteľovi sa tak dostane revízia elektrických zariadení revizie.expert/index technická podpora, kvalitný individuálny prístup a samotná odborná montáž na vysokej kvalitatívnej aj odbornej úrovni. Zrealizujú aj náročné technické aplikácie. Dlhoročné skúsenosti pracovníkov sa zúročia v praxi, spokojnosť zákazníkov je na prvom mieste. Spoločnosti vo výbave majú aj moderné meracie zariadenia a prístroje, ktoré urýchlia celý proces a šetria tak čas aj financie.

Ich činnosť sa sústreďuje na:

-revíziu elektrickej inštalácie spolu so všetkými elektrickými predmetmi, ktoré k nim patria, môže to byť rozvádzač, prípojková skriňa, zásuvkové či svetelné obvody a podobne

-revízia elektrickej prípojky pri napojení na verejný rozvod elektrickej energie, prívodného kábla, rozvádzača či vypínacieho zariadenia

-revízia pracovných elektrických strojov, riadiacich systémov, ale aj inštalácie ako ich súčasti, aby bolo preukázané ich bezpečné napojenie podľa platných noriem

-revízia bleskozvodov, ktoré sú ochrancami nehnuteľností, ale aj ľudských životov pred údermi bleskov

-revízia elektrických spotrebičov, zisťovanie ich technického stavu, sem patria domáce elektrické spotrebiče spolu s prívodnými káblami a podobne

Funkčná práčka je tiež dôležitá

Nebezpečenstvo úrazom elektrickým prúdom je časté aj v domácom prostredí, keď sa používajú domáce elektrické zariadenia nesprávne zapojené alebo poškodené, a to je veľmi nebezpečné. Na revíziu by sme tak mali dbať a vykonávať ju na všetkých zariadeniach a prístrojoch, ktoré bežne používame.